Nieuws

Vacature: Lid Raad van Toezicht (portefeuille financieel)

In verband met het terugtreden van een van de leden van de raad van toezicht, komt er bij CNV Jongeren per december 2018 een functie vrij voor een lid van de raad van toezicht met financiële deskundigheid.

CNV Jongeren
De vereniging CNV Jongeren is de landelijke vakbond voor werkende, werkzoekende en studerende jongeren. CNV Jongeren is een vereniging van, voor en door jongvolwassen leden. De vereniging wordt ondersteund door een professionele werkorganisatie van 15 medewerkers. CNV Jongeren is aangesloten bij CNV Vakcentrale.

CNV Jongeren behartigt als non-profit organisatie de belangen van leden en jongeren met acties en campagnes en geeft informatie en voorlichting over opleidingen, werk en inkomen en pensioen. Daarnaast ontwikkelt en initieert CNV Jongeren projecten voor jongeren om de positie in aanloop tot en op de arbeidsmarkt te versterken. De daarmee gegenereerde omzet bedraagt momenteel circa 1 miljoen euro per jaar. De vereniging heeft een ANBI status.

Raad van toezicht
De raad van toezicht houdt volgens de statuten toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken van de vereniging als maatschappelijke onderneming. De raad adviseert – gevraagd en ongevraagd – het bestuur van CNV Jongeren en vervult de werkgeversrol voor het bestuur. De raad van toezicht vergadert met het bestuur, maar heeft daarnaast de mogelijkheid voor een ‘eigen’ overleg. Ook kunnen leden van de raad van toezicht op adhoc basis geraadpleegd worden voor advies. Dit kan op individuele basis gebeuren, waarbij het bestuur initiatief neemt.

Elk lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Een herbenoeming van een lid vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming worden de hiervoor genoemde profieleisen in acht genomen.

De algemene profielkenmerken die voor de gehele raad van toezicht zijn opgesteld, moeten leiden tot een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht. De raad onderscheidt hierbij:

 • Affiniteit met jeugd, opleiding, werk en arbeidsmarkt
 • Affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen
 • Affiniteit met maatschappelijke organisaties
 • Financiële deskundigheid
 • Organisatie en HR-deskundigheid
 • Juridische deskundigheid
 • Deskundigheid met betrekking tot onderwijs of wetenschap
 • Vakbondsdeskundigheid
 • Kennis van marketing, communicatie en media
 • Kennis van het politieke krachtenveld
 • Kennis van de arbeidsmarkt, met name specifiek gericht op jongeren
 • Bestuurservaring
 • Ondernemerservaring

De raad van toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk. In de onderlinge verhouding opereren de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch.

In verband met het terugtreden van een van de leden van de raad van toezicht, is er per december 2018 een functie vrij voor een lid van de raad van toezicht met financiële deskundigheid.

Algemene profielkenmerken voor een lid van de raad van toezicht

Taak
In het kader van zijn toezichthoudende taak bewaakt de raad van toezicht c.q. houdt het toezicht op tenminste:

 • De realisatie van de doelstellingen van de vereniging.
 • De strategie van de vereniging.
 • De risico’s verbonden aan de activiteiten van de vereniging.
 • De financiële verslaglegging.
 • De naleving van wet- en regelgeving door het bestuur.
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de bijzondere maatschappelijke
  verantwoordelijkheden van de vereniging.

De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • Zorgdragen voor een goed functionerend bestuur.
 • Functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur.
 • Zorgdragen voor en het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken.
 • Met raad ter zijde staan van het bestuur.
 • Goedkeuring van de in de statuten genoemde besluiten.
 • Benoeming en ontslag van de (register)accountant van de vereniging.

Specifieke profielkenmerken voor het lid van de raad van toezicht met de portefeuille “financiën”:

 • Aantoonbaar voldoende ervaring als financieel specialist en/of accountant in een non-profit of MKB organisatie.
 • Kennis van projectadministraties en de bijbehorende risico’s.
 • Affectie met corporate governance en compliance, belangstelling voor de lopende discussie over het pensioenstelsel en bij voorkeur ervaring als toezichthouder.
 • Belangstelling voor, en bij voorkeur kennis van, de financiële en interne organisatorische beheersing van een non-profit instelling.
 • Kan fungeren als aanspreekpunt voor de accountant.
 • Bestuurlijk ervaren.
 • Werkzaam (geweest) als bestuurder, consultant, accountant en/of toezichthouder.

Overige zaken
Een lid van de raad van toezicht opereert neemt een onafhankelijke positie en streeft – waar mogelijk – naar consensus. Hij/zij is in staat vrijwel alle vergaderingen van de raad bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. De raad van toezicht komt vier keer per jaar bij elkaar voor overleg. Het geschatte tijdsbeslag van het lidmaatschap van de raad van toezicht bedraagt circa 10 dagen per jaar, inclusief voorbereiding. De vergaderingen vinden in de avonduren plaats.

De werkzaamheden van de raad van toezicht vinden op dit moment zonder bezoldiging plaats. Er vindt momenteel gedachtevorming plaats om in de toekomst een kostenvergoeding mogelijk te maken. Een bestuurs- en toezichthouder aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

Solliciteren en meer informatie
Motivatie en cv graag voor 15 oktober 2018 aanleveren bij e.rouw@cnvjongeren.nl, t.a.v. Erik Rouw, secretaris/penningmeester-directeur. Meer informatie via Tonko Goettsch, voorzitter Raad van Toezicht, via 06-53794683.