Nieuws

Vacature: Lid en voorzitter van de Raad van Toezicht

In juni 2019 ontstaan er binnen de raad van toezicht van CNV Jongeren – enerzijds door het einde van de zittingstermijn en anderzijds door aangekondigd vertrek – twee vacatures, waaronder de vacature van voorzitter van de raad.

CNV Jongeren

De vereniging CNV Jongeren is de landelijke vakbond voor werkende, werkzoekende en studerende jongeren. CNV Jongeren is een vereniging van, voor en door jongvolwassen leden. De vereniging wordt ondersteund door een professionele werkorganisatie van 17 medewerkers. CNV Jongeren is aangesloten bij CNV Vakcentrale.

CNV Jongeren behartigt als non-profit organisatie de belangen van leden en jongeren met acties en campagnes en geeft informatie en voorlichting over opleidingen, werk en inkomen en pensioen. Daarnaast ontwikkelt en initieert CNV Jongeren projecten voor jongeren om de positie in aanloop tot en op de arbeidsmarkt te versterken. De daarmee gegenereerde omzet bedraagt momenteel circa 1 miljoen euro per jaar. De vereniging heeft een ANBI status.

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt volgens de statuten toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken van de vereniging als maatschappelijke onderneming. De raad adviseert – gevraagd en ongevraagd – het bestuur van CNV Jongeren en vervult de werkgeversrol voor het bestuur. De raad van toezicht vergadert met het bestuur, maar heeft daarnaast de mogelijkheid voor een ‘eigen’ overleg. Ook kunnen leden van de raad van toezicht op adhoc basis geraadpleegd worden voor advies. Dit kan op individuele basis gebeuren, waarbij het bestuur initiatief neemt.

Elk lid van de raad van toezicht dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Een herbenoeming van een lid vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Ook bij een herbenoeming worden de hiervoor genoemde profieleisen in acht genomen.

De algemene profielkenmerken die voor de gehele raad van toezicht zijn opgesteld, moeten leiden tot een evenwichtige samenstelling van de raad van toezicht. De raad onderscheidt hierbij:

 • Affiniteit met jeugd, opleiding, werk en arbeidsmarkt.
 • Affiniteit met maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Affiniteit met maatschappelijke organisaties.
 • Financiële deskundigheid.
 • Strategie-, organisatie- en HR-deskundigheid
 • Juridische deskundigheid.
 • Deskundigheid met betrekking tot het sociaaleconomisch domein, voornamelijk gericht op jongeren.
 • Vakbondsdeskundigheid.
 • Kennis van marketing, communicatie en media.
 • Kennis van het politieke krachtenveld.
 • Kennis van de lopende pensioendiscussie.
 • Bestuurservaring.
 • Ondernemerservaring.

De raad van toezicht kenmerkt zich door een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk. In de onderlinge verhouding opereren de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch.

De raad wil graag in contact komen met kandidaten die invulling kunnen geven aan enkele van de volgende profielkenmerken:

 • Strategie-, organisatie- en HR-deskundigheid.
 • Juridische deskundigheid.
 • Deskundigheid met betrekking tot het sociaal-economisch domein, voornamelijk gericht op jongeren.
 • Kennis van marketing, communicatie en media.
 • Kennis van het politieke krachtenveld.
 • Kennis van de lopende pensioendiscussie.
 • Bestuurservaring.
 • Het voorzitterschap van de raad van toezicht.

Algemene profielkenmerken voor een lid van de raad van toezicht; taken

In het kader van zijn toezichthoudende taak bewaakt de raad van toezicht c.q. houdt het toezicht op tenminste:

 • De realisatie van de doelstellingen van de vereniging.
 • De strategie van de vereniging.
 • De risico’s verbonden aan de activiteiten van de vereniging.
 • De financiële verslaglegging.
 • De naleving van wet- en regelgeving door het bestuur.
 • Het op passende wijze uitvoering geven aan de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheden van de vereniging.

De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • Zorgdragen voor een goed functionerend bestuur.
 • Functioneren als adviseur en klankbord voor het bestuur.
 • Zorgdragen voor en het houden van integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken.
 • Met raad ter zijde staan van het bestuur.
 • Goedkeuring van de in de statuten genoemde besluiten.
 • Benoeming en ontslag van de (register)accountant van de vereniging.

Specifieke profielkenmerken voor de voorzitter van de raad van toezicht

 • Heeft – mede vanuit een senioriteitspositie – een brede blik op de samenleving.
 • Beschikt over ondernemerskwaliteiten en is bestuurlijk ervaren.
 • Heeft ondernemers- en HR-deskundigheid.
 • Heeft affectie met corporate governance en compliance bij een non-profit of MKB organisatie.
 • Kan fungeren als aanspreekpunt voor de accountant.
 • Is werkzaam (geweest) als bestuurder, consultant, en/of toezichthouder.

Specifieke taken van de voorzitter van de raad van toezicht

 • Het opstellen van de agenda van de raad en het afstemmen hiervan met de leden van het bestuur.
 • Het leiden van de vergaderingen van de raad.
 • Het er op toezien dat alle leden van de raad tijdig de juiste informatie ontvangen.
 • Het samen met één of meer leden van de raad, voeren van afspraken- en beoordelingsgesprekken met de leden van het bestuur: de inhoud van de beoordeling wordt afgestemd binnen de voltallige raad.
 • Het zorgen voor een goed samenspel tussen de leden van de raad.
 • Het onderhouden van structurele en regelmatige contacten met de leden van het bestuur.
 • Het zorgdragen voor transparantie en verantwoording over het functioneren van de raad.

Om deze specifieke taken goed te kunnen uitoefenen beschikt de voorzitter over kennis en vaardigheden noodzakelijk voor het leiden van vergaderingen en het voeren van afspraken- en beoordelingsgesprekken. Hij/zij heeft goed zicht op kwaliteiten van de leden van de raad en de leden van het bestuur en is in staat hen op een coachende wijze te voorzien van feedback. De voorzitter dient over goede communicatieve eigenschappen te beschikken. Een kritische en onafhankelijke houding, maar tegelijk ook openstaand voor een dialoog met alle belanghebbende partijen, met inachtneming van ieders rol, zijn kenmerkend voor zijn opstelling.

De voorzitter is een stimulerende factor in de raad en in de relatie naar anderen. Hij/zij zorgt ervoor dat de raad als een team functioneert en hij/zij is een gezaghebbend persoon. De voorzitter is als geen ander in staat de samenhang tussen de diverse beleidsaspecten te zien en daarnaar te handelen, rekening houdend met de belangen van alle belanghebbende partijen. Hij/zij beschikt over levenservaring en –wijsheid en heeft veel gevoel voor intermenselijke relaties. Hij/zij geeft in de vergaderingen van de raad ruimte aan de overige leden, waardoor hij/zij ervoor zorgt dat hun inbreng optimaal aan bod komt. Hij/zij verliest hierbij de effectiviteit en efficiency niet uit het oog.

Overige zaken

Een lid van de raad van toezicht opereert zelfstandig, neemt een onafhankelijke positie in en streeft – waar mogelijk – naar consensus. Hij/zij is in staat vrijwel alle vergaderingen van de raad bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden. De raad van toezicht komt ten minste vier keer per jaar bij elkaar voor overleg. Het geschatte tijdsbeslag van het lidmaatschap van de raad bedraagt circa 10 dagen per jaar, dat voor het voorzitterschap van de raad bedraagt circa 20 dagen per jaar, inclusief voorbereiding. De vergaderingen vinden in de avonduren op het CNV kantoor te Utrecht plaats.

De werkzaamheden van de raad van toezicht vinden op dit moment zonder bezoldiging plaats. Er is statutaire ruimte om aan de leden van de raad een vergoeding toe te kennen voor daadwerkelijk gemaakte kosten alsmede om aan hen een vacatiegeld toe te kennen voor iedere bijgewoonde vergadering van de raad. Een bestuurs- en toezichthouders aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten.

Solliciteren en meer informatie

Wij ontvangen uw motivatie en cv graag voor 27 april via e.rouw@cnvjongeren.nl, t.a.v. Erik Rouw, secretaris/penningmeester-directeur bij CNV Jongeren. Meer informatie kan worden verkregen via de huidige voorzitter van de raad van toezicht, Mr. T.W.J. Goettsch via 030-6047409.