Contract checken

Voorkom ongelijkheid voordat je start met je nieuwe baan

Contract checken

Werken brengt veel rechten en plichten met zich mee. Regels over salaris, vakantiedagen en reiskosten zijn vastgelegd in CAO’s, maar heeft jouw werkgever wel een CAO? En weet je zeker dat jouw werkgever eerlijk omgaat met de geschreven regels? Voorkom een oneerlijke behandeling en laat je contract door ons checken vóórdat je tekent.

Wij geven je alvast een aantal tips mee voor tijdens je contractbespreking en daarna.

Wat is het minimumloon?

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op een minimuminkomen. Nederland kent sinds 1969 het minimumloon. Het minimumloon is het laagste bruto bedrag dat een werkgever wettelijk verplicht is aan een werknemer als loon uit te betalen. Je mag niet minder verdienen dan dit bedrag. Hoeveel loon je krijgt, hangt af van je leeftijd en het aantal uur dat je werkt. Hoe ouder je bent, hoe hoger het loon is.

Voor werknemers van 23 tot en met 65 jaar geldt het wettelijk minimumloon. Voor jongeren onder de 23 jaar geldt het minimumjeugdloon. Onder de 15 jaar geldt geen wettelijk minimumloon. De minimumlonen worden twee keer per jaar (in januari en juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. De Nederlandse wet bepaalt hoe hoog het minimumloon is.

Deze wettelijke bedragen zijn een minimum, zoals de naam al zegt. In de meeste cao’s worden afspraken gemaakt over hogere lonen. Maar als er geen cao is in het bedrijf waar je werkt, dan moet de werkgever ten minste het minimum(jeugd)loon uitbetalen. Natuurlijk kun je proberen met de werkgever te onderhandelen over een hoger salaris.

Wat mag wel en wat mag niet als je ziek bent?

  • Als werknemer ben je verplicht je ziek te melden bij je werkgever.
  • De werkgever mag dan niet vragen wat je mankeert en wanneer je verwacht weer aan het werk te kunnen.
  • De medewerker hoeft dus niet te vertellen welke ziekte hij heeft, ook niet aan een casemanager of een verzuimbedrijf! Beide zijn namelijk contactpersoon van de werkgever. Bovendien hebben casemanagers of medewerkers van verzuimbedrijven geen beroepsgeheim.
  • In de eerste week meldt de werkgever de zieke werknemer aan bij de arbodienst of bij de zelfstandig gevestigde gecertificeerde bedrijfsarts met wie een contract is afgesloten.
  • De werkgever mag wel van de medewerker verlangen dat hij of zij de bedrijfsarts bezoekt.
  • Een werknemer heeft recht op ziekteverzuimbegeleiding door een professionele bedrijfsarts.
  • Een arts heeft beroepsgeheim, dus die zal niet met de werkgever communiceren over de ziekte van de werknemer.
  • De bedrijfsarts beoordeelt of iemand in staat is om aangepast werk te verrichten en hoelang het verzuim ongeveer zal duren.

Ontslag: Wat doe je als het niet loopt zoals je had gehoopt?

Soms gaan dingen niet zoals je had gehoopt, ook in je werk. Dit is nooit leuk, maar het is erg belangrijk om het goed af te sluiten. CNV Jongeren helpt je met je vragen over ontslag.

Een werkgever kan om verschillende redenen overgaan tot ontslag. Een werkgever moet zich echter wel aan regels houden, waardoor hij jou niet zomaar kan ontslaan. Bij een contract voor bepaalde tijd (tijdelijk contract), kan de werkgever besluiten dat niet te verlengen. Bij een vast contract bestaan er verschillende gegronde redenen om over te gaan tot ontslag.

Sluit je bij ons aan en maak gebruik van de 24/7 hulplijn.